Panasonic Cameras

Panasonic AU-V35C1G Varicam 4K Camera Kit

Daily: $750 | Weekly: $2,250

Panasonic AU-EVA1 5.7K Super 35mm Kit

Daily: $250 | Weekly: $750